Baza wiedzy /
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.11.2017

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie _Dz.U.2017.2285 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002285/O/D20172285.pdf