Zielona płyta

Zielone Płyty to linia produktów termoizolacyjnych wykonanych w technologii indywidualnego wtrysku. Zastosowanie tej technologii gwarantuje stabilność właściwości izolacyjnych styropianu oraz podnosi odporność wyrobów na wodę. Oferujemy produkty o szerokim zakresie stosowania w budownictwie mieszkaniowym, usługowym i przemysłowym.

Asortyment

STYROHART® – płyty termoizolacyjne do fundamentów i podziemnych części budynków (bez systemów drenażowych), podłóg, ścian i stropów, posadzek przemysłowych, dachów płaskich i skośnych.


IZODREN® – płyty termoizolacyjne do fundamentów i podziemnych części budynków (z systemami drenażowymi) oraz dachów płaskich i skośnych.


IZOFAS® – płyty termoizolacyjne do ścian zewnętrznych, również w budownictwie szkieletowym; specjalne rowki wytłoczone na powierzchni płyt umożliwiają mikrowentylację na styku płyta-konstrukcja.

Korzyści

Dzięki zastosowaniu technologii indywidualnego wtrysku każdej płyty do perfekcji poprawia się ich spienianie, a zatem i stabilność właściwości termoizolacyjnych.

Zastosowanie specjalistycznych surowców, oraz indywidualnego spienienia w formie tworzącego tzw. „naskórek hydrofobowy” na całej powierzchni płyty uzyskuje się struktury spójne - całkowicie zamknięte.

Zakładka, nawet przy niedokładnym montażu, eliminuje powstawanie tzw. „mostków termicznych” i zapewnia szczelną izolację termiczną na całej docieplanej powierzchni.

Dzięki zastosowaniu technologii wtryskowej przy formowaniu uzyskujemy identyczne, powtarzalne wymiary każdej płyty. Ponadto płyty nie ulegają wypaczeniom i zwichrowaniom bez względu na czas ich przechowywania.

ZIELONA PŁYTA - do pobrania

ZIELONA PŁYTA - archiwum

Katalog

Karty techniczne

Karty techniczne, dla wyrobów wprowadzonych do obrotu od 18.12.2017 do 19.05.2019

Karty techniczne, dla wyrobów wprowadzonych do obrotu od 10.06.2017 do 17.12.2017

IZODREN®

Karty techniczne dla wyrobów wprowadzonych do obrotu od 1.07.2013 do 10.07.2016

Deklaracje własciwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych dla wyrobów wprowadzonych do obrotu od 18.12.2017 do 19.05.2019

IZOFAS®

Deklaracje właściwości użytkowych dla wyrobów wprowadzonych do obrotu od 10.06.2017 do 17.12.2017

IZOFAS®

Deklaracje właściwości użytkowych dla wyrobów wprowadzonych do obrotu od 1.07.2013 do 09.06.2017

Atest Higieniczny PZH

Masz pytanie?

Wypełnij poniższy formularz, a odpowiemy na każde Twoje pytanie!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu niezbędnych do prowadzenia korespondencji z Marbet Sp. z o.o. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią poniższej informacji.

Kliknij, aby wyświetlić pełną treść...
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARBET Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-346), ul. Chochołowska 28, numer telefonu: +48 790 215 608, adres mailowy; rodo@marbet.com.pl (dalej: Administrator lub Marbet),
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu: +48 790 215 608 lub pod adresem: rodo@marbet.com.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem: „RODO”
 3. Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: RODO), Marbet informuje, że przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres korespondencyjny, adres dostawy towaru, gdy spełniona jest co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i związane z nim cele, mogą stanowić;
  1. art. 6 ust.1 lit. a w zw. z art. 6 ust.1 lit. f RODO - w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego środkami komunikacji elektronicznej za zgodą jego adresata,
  2. art. 6 ust.1 lit. b RODO - w celu wykonywania umowy z kontrahentem lub podjęcia działania na żądanie innej osoby, której dane dotyczą w szczególności rejestracji zapytania osoby poszukującej kontaktu z Marbet i udzielenia na nie odpowiedzi,
  3. art.6 ust.1 lit. c RODO - w celu dopełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  4. art.6 ust 1 lit. f RODO - w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Marbet - prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności nawiązania współpracy handlowej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 5. Źródłem pochodzenia danych osobowych są osoby fizyczne, których dane dotyczą, kontrahenci wskazujący osoby fizyczne upoważnione do współpracy handlowej z Marbet, rejestry i wykazy publicznie dostępne.
 6. Administrator, stosownie do okoliczności i w zakresie niezbędnym dla realizacji danego celu, o którym mowa w ust. 4 n/Informacji, może udostępniać Pani/Pana dane podmiotom świadczącym dla Marbet usługi: e-mail marketing, pocztowe, kurierskie, obsługę system informatyczny Marbet oraz prawnicze w razie powstania ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane osobowe Administrator przekaże również na żądanie służb i organów uprawnionych do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności od podstawy prawnej przetwarzania i jego celu wymienionych;
  1. w ust.4 pkt 1 n/Informacji - do momentu cofnięcia udzielonej Marbet zgody,
  2. w ust.4 pkt 2 n/informacji - przez okres trwania współpracy handlowej z kontrahentem nie krócej jednak niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu tej współpracy, a w przypadku zgłoszenia roszczenia przez okres dochodzenia lub obrony przed roszczeniem, a w przypadku przetwarzania danych osobowych w następstwie podjęcia działania na żądanie innej osoby przez okres trwania relacji nie dłużej jednak niż 5 lat od ostatniego kontaktu,
  3. w ust. 4 pkt 3 n/Informacji - przez okres, w którym na Administratorze ciąży obowiązek prawny,
  4. w ust. 4 pkt 4 - przez okres trwania relacji nie dłużej jednak niż przez 5 lat od ostatniego kontaktu.
 8. Ma Pani/Pan prawo;
  1. żądać od Administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych i uzyskać informacje, o których mowa w art. 15 ust.1 RODO;
  2. żądać dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, niezwłocznego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  3. w każdym czasie cofnąć zgodę na marketing bezpośredni środkami komunikacji elektronicznej;
  4. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W dowolnym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na marketing bezpośredni środkami komunikacji elektronicznej .W takim przypadku dla celów dowodowych prosimy, by cofnięcia zgody dokonać na adres mailowy: rodo@marbet.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Przetwarzanie danych osobowych ustanie z chwilą powiadomienia Administratora o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych może być częściowy lub całkowity brak możliwości należytego wykonywania przez Marbet jego zobowiązań umownych wobec kontrahenta, w tym również wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również niemożność działania na żądanie innej niż kontrahent osoby
 11. Administrator nie przekazuje danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim ani organizacjom międzynarodowym, nie podejmuje decyzji w formie zautomatyzowanej, w tym nie stosuje profilowania.

*proszę zaznaczyć Recaptcha